Actievoorwaarden Kips hamburgers, Beefburgers en Kipburgers

 1. Algemeen
  • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de geld terug actie van Kips. Tijdens de actieperiode kan de consument op de actieverpakkingen van de Kips Hamburgers, Beefburgers en Kipburgers een actiesticker met actiecode vinden. Deze actiecode kan ingevuld worden op: www.kipsgeldterug.nl. (verder te noemen: ‘de Actie’). Deze Actie wordt georganiseerd door Zwanenberg Food Goup B.V. (verder te noemen: ‘de Organisator’) gevestigd te Almelo.
  • 1.2 De actieperiode loopt van 7 maart t/m 31 Juli 2016.
  • 1.3 Voor deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 2. Deelname/aankoopbedrag retour
  • 2.1 Deelname aan de Actie staat open voor eenieder die in Nederland woonachtig is en een vaste woon- of verblijfplaats heeft.
  • 2.2 Er bestaat een aankoopverplichting ten aanzien van deelname aan de Actie.
  • 2.3 Het is niet mogelijk meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie.
  • 2.4 Een persoon kan deelnemen door 1 (één) van de 3 varianten Kips Burgers te kopen (te weten: Kips Hamburgers, Beefburgers of Kipburgers) en de gevraagde persoonlijke gegevens, de actiecode op de sticker van de verpakking inclusief gevraagde verpakkingsinformatie van het aangekochte product op www.kipsgeldterug.nl in te vullen. Het deelnameformulier moet volledig worden ingevuld om in behandeling te kunnen worden genomen.
  • 2.5 Indien u niet de beschikking heeft over internet, kunt u uw gegevens (naam, adresgegevens, telefoonnummer en IBAN-nummer) alsmede het etiket met actiecode en de kassabon opsturen naar Actie Kips Burgers, Antwoordnummer 475, 7600 VB Almelo. Een postzegel plakken is niet nodig.
  • 2.6 Uw gegevens – verstrekt via internet dan wel via het bovengenoemde antwoordnummer – moeten ontvangen zijn binnen de termijn van de actieperiode.
  • 2.7 U ontvangt het aankoopbedrag retour. Kips streeft ernaar dit bedrag binnen 21 dagen op uw bank/girorekening te storten. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.
 3. Aansprakelijkheid
  • 3.1 De Organisator, haar medewerkers, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Actie voortvloeiende handelingen. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
  • 3.2 De Organisator houdt zich het recht voor om deelnemers aan de Actie te weigeren in geval van redelijk vermoeden van misbruik of fraude, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.
  • 3.3 De Organisator behoudt zich het recht voor om formulieren die niet aan de voorwaarden voldoen te weigeren.
  • 3.4 De Organisator houdt zich te allen tijde het recht voor om de Actie om haar moverende redenen zonder opgaaf van redenen tussentijds te wijzigingen of voortijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.
  • 3.5 De Organisator houdt zich te allen tijde het recht voor om de deelnemer te vragen de kassabon (of kopie) met daarop het gekocht product te overhandigen.
 4. Slotbepalingen
  • 4.1 Voor meer informatie over de Actie kunt u een e-mailbericht sturen naar info@kips.nl of telefonisch contact opnemen met Kips Consumentenservice, bereikbaar via nummer 0880546000.
  • 4.2 De gegevens worden slechts gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze Actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.
  • 4.3 Kips is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam van Zwanenberg Food Group B.V. gevestigd en kantoorhoudende in Almelo.
  • 4.4 Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Aldus opgemaakt te Almelo, 18-02-2016